תנאי שימוש באתר תבוא


1. כללי
1.1. ברוכים הבאים לאתר תבוא, שכתובתו tavo.zap.co.il ("האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו, בתכניו ו/או בשירותיו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אינך (או הוריך) אינם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או כל חלק מהם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
1.2. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין חברת זאפ גרופ בע"מ ח.פ. 51-050367-5 ("החברה"), המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד.
1.3. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד ("התכנים").
1.4. האתר משמש כפלטפורמה מקוונת המאגדת, בין היתר, קישורים (links) למכירות קבוצתיות באתרי סחר אלקטרוני מגוונים (בהתאמה: "הקישורים" ו- "אתרי הסחר האלקטרוני") של שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של בתי עסק שונים (בהתאמה: "השוברים" ו- "בתי העסק").
במסגרת התכנים תוכלו למצוא באתר קישורים למידע ופרטים ביחס למבצעים והנחות בבתי העסק כפי שנתקבלו מאתרי הסחר האלקטרוני ובאחריותם בלבד. בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לגלוש באתר, ולהיכנס לקישורים לאתרי הסחר האלקטרוני המאפשרים, לרכוש שירותים ו/או מוצרים מאת בתי העסק השונים ("השירותים").
יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות והחברה לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמשים. למען הסר ספק, מכירת השוברים מתבצעת על ידי אתרי הסחר האלקטרוני באחריותם הבלעדית ולא על ידי האתר. האתר משמש כצינור מידע בלבד ואין לראות בקישורים כ- "הצעה" מטעם החברה להתקשרות בחוזה, כמשמעות מונח זה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. כיוצא בזאת, החברה אינה אחראית על מימוש השוברים ו/או אספקת השירות ו/או המוצר במסגרת השוברים.
1.5. ההצטרפות למכירות הקבוצתיות עשויה להיות כרוכה בהרשמה מראש באתר הסחר האלקטרוני הרלוונטי, ובכפוף לתנאי השימוש של אתר הסחר האלקטרוני הרלוונטי.
1.6. משמעות המונח "המכירות הקבוצתיות" הינו תיאור שיטת מכירה אשר במסגרתה יוכלו משתמשים בכמות מוגדרת לרכוש באתרי הסחר האלקטרוני את השוברים במחיר ובתנאים אשר יוגדרו על-ידי אתר הסחר האלקטרוני ו/או בית העסק מראש. עם זאת, משמעות מונח זה כפופה לתנאי השימוש של אתרי הסחר האלקטרוני ולשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי אתרי הסחר האלקטרוני וייתכן כי אתרי הסחר האלקטרוני ימכרו את השוברים בשיטה שאינה זהה לשיטת המכירות הקבוצתיות המתוארת לעיל. מובהר כי בכל מקרה לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תנאי השימוש באתרי הסחר האלקטרוני ו/או אופן מכירת השוברים.
1.7. החברה תשלח מעת לעת עדכונים לגבי הצעות אתרי סחר אלקטרוני ו/או בתי העסק ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
1.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, ללא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

2. הרשמה לאתר
2.1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כגון: כתובת דואר אלקטרוני ואזור מגורים ו/או את פרטי חשבון הפייסבוק הפרטי של המשתמש המאפשרים את קישור כתובת הדואר האלקטרוני כאמור לחשבון הפייסבוק. ("נתוני ההרשמה לאתר"). משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא "משתמש רשום".
2.2. אישור הקישור חשבון הפייסבוק לאתר החברה מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר.
2.3. נתוני ההרשמה לאתר שיימסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של אתרי הסחר האלקטרוני ו/או דברי פרסומת של מפרסמים שונים.
2.4. משתמש רשום יהא רשאי לפנות לחברה בכתב בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.

3. היעדר מצגים והגבלת אחריות
3.1. השימוש באתר, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים ובכל פעילות אחרת באתר הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא.
3.2. התנאים והמועדים לביצוע ההזמנה והרכישה של המוצרים ו/או השירותים במסגרת השוברים כפי שמופיעים באתר (ככל שמופיעים) הינם בהתאם למידע שנתקבל אצל החברה מאתרי הסחר האלקטרוני ובאחריות אתרי הסחר האלקטרוני בלבד. תמונות ו/או סרטוני המוצרים ו/או השירותים הנמכרים במסגרת השוברים, כפי שמופיעים באתר, נועדו להמחשה בלבד ונמסרו לחברה מאת אתרי הסחר האלקטרוני, החברה אינה ולא תהא אחראית למקרים בהם התמונות ו/או הסרטונים המוצגים באתר אינם משקפים באופן מדויק את המוצר ו/או השירות המוצג באתרי הסחר האלקטרוני ו/או את המוצר ו/או השירות המסופקים בפועל ו/או לכל היבט אחר של התמונות ו/או סרטוני המוצרים ו/או השירותים, לרבות לעניין זכויות קניין רוחני, ומובהר כי האחריות הבלעדית לתמונות ו/או סרטוני המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר הינה של אתרי הסחר האלקטרוני הרלוונטיים. פרטי המוצר ו/או השירות העומדים למכירה במסגרת השוברים בהתאם להצעות אתרי הסחר האלקטרוני, לרבות המפרט הטכני של המוצרים ו/או השירותים, תיאורם, מחירם וכל מידע בקשר עם המוצרים ו/או השירותים הינם באחריותם הבלעדית של אתרי הסחר האלקטרוני וכפי שנמסרו לחברה מאת אתרי הסחר האלקטרוני, והחברה אינה מפקחת ו/או מאמתת את המידע ונכונותו.
3.3. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. לאתרי הסחר האלקטרוניים ו/או לבתי העסק ו/או למשתמשים ו/או לצד שלישי לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, לרבות תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר השימוש באתר, כלפי האתר ו/או החברה ו/או כלפי צוות הכותבים והעורכים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
3.4. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות ו/או המידע המסחרי ו/או הצעות בתי העסק ו/או כל מידע או פרט אחר מטעם אתרי הסחר האלקטרוני שיפורסמו באתר ו/או באתרי הסחר האלקטרוני, לרבות לתוכן ולמידע על אודות השוברים ו/או המוצרים ו/או השירותים שיפורסמו באתר במסגרת הקישורים למכירות הקבוצתיות.
3.5. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
3.6. במטרה למנוע פגיעה באחרים, החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים. חל איסור על המשתמשים באתר לפרסם תכנים כגון התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לאתר.
3.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות החברה לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר ו/או על ידי בתי העסק ו/או אשר ניתן להשיגם באמצעות האתר. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.
3.8. בכל מקרה, לא יהיה בפעולותיה של החברה, לרבות בדיקת התכנים והמידע המועלים לאתר וביצוע כל פעולה לשם הסרה ו/או הגבלה ו/או צמצום התכנים והמידע כאמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של המשתמשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשים ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים אלו לאתר.
3.9. חלק מהשירותים שהחברה נותנת מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים, לרבות הקישורים לאתרי הסחר האלקטרוני. החברה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אתרי הסחר האלקטרוני ו/או אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת המודעות, הקישורים לאתרי תוכן אחרים (לרבות לאתרי הסחר האלקטרוני) והמידע המסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום באתר החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או השירותים ו/או של כל מידע, פרסומות, שוברים, שירותים, מוצרים, בתי עסק, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שוברים, שירותים, מוצרים, בתי עסק, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, שוברים, שירותים, מוצרים, בתי עסק, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריות המשתמשים בלבד. החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש למפרסם ו/או בין המשתמש לאתרי הסחר האלקטרוני ו/או בין המשתמש לבתי העסק, ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד החברה ו/או מי מטעמה.
3.10. החברה לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים באתר, לרבות באמצעות הקישורים, וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה ו/או על-ידי אתרי הסחר האלקטרוני ו/או בתי העסק במידע ו/או בתכנים כאמור. בכלל זה, יצוין כי החברה לא תישא באחריות למידע המוצג באתרי הסחר האלקטרוני ו/או באתרי בתי העסק, לרבות מידע הנוגע לשוברים הנחה ו/או מחירים ו/או שעות פעילות ונתונים אחרים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה החברה.
3.11. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים ו/או ההפניות לאתרי הסחר האלקטרוני ו/או לאתרי אינטרנט אחרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. התכנים הנכללים באתרי הסחר האלקטרוני ו/או באתרי אינטרנט אחרים המקושרים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
3.12. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עגמת נפש תוצאתי, נלווה, עקיף או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לאתר ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, למשתמש ו/ואו לצד שלישי כלשהו. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים על ידי החברה תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לרכוש של מי מהנ"ל כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות (לרבות השוברים), לרבות על ידי צדדים שלישיים (לרבות על ידי אתרי הסחר האלקטרוניים ו/או בתי העסק). החברה אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסינים מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפי המשתמש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש לחברה, אם בכלל, עבור השירות באתר.
3.13. ייתכן שגורמים שונים העושים שימוש בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, והמשתמש ייחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע למשתמש בשירות כתוצאה משימושו בשירותים, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע במשתמש זה. החברה אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי של המשתמש במסגרת השירות. על המשתמש לבחור בזהירות את סוג המידע שהוא מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. החברה מסייגת כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

4. קניין רוחני
4.1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
4.2. אין להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים בלא לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.
4.3. אתרי הסחר האלקטרוני המשתמשים בשירותי האתר מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לאתר אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, אתרי הסחר האלקטרוני מצהירים כי אין בהעלאת התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
4.4. החברה אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתרי הסחר האלקטרוני מוסרים לפרסום באתר ("המפרסם"). יחד עם זאת, המפרסם מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

5. אבטחת מידע ופרטיות
5.1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ועושה מאמצים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ופרטיות המשתמש.
5.2. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").
5.3. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
5.4. החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.
5.5. באתר מתבצע שימוש ב-- Cookies כדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. המידע המצוי על ה- - Cookie ובו עושה החברה שימוש, הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה. בהסכימך לתנאי שימוש אלה אתה מתיר לחברה לשתול Cookiesעל מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים ו/או התכנים באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

6. שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

7. שונות
7.1. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, המשתמשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:
7.1.1. יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או ימסרו תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מוצר ו/או שירות ו/או קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.
7.1.2. יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
7.1.3. יאספו או יאגרו מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר.
7.1.4. יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.
7.1.5. יפריעו או יקטעו בכל דרך שהיא את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).
7.1.6. יכללו קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
7.1.7. ישנו, יעבדו, יעתיקו, ישאבו מידע, יפרקו או ירכיבו מחדש כל אחד מרכיבי האתר.
7.1.8. יאמרו או ירמזו כי הצהרותיהם זוכות לגיבוי ותמיכה החברה.
7.1.9. יפגעו בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
7.1.10. יעקבו אחר אדם או יטרידוהו בכל צורה שהיא.
7.2. המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
7.3. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש המבצע קישור, הצגה או פרסום של התכנים כאמור לעיל, נושא באחריות המלאה והבלעדית לכך, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
7.4. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד גוף בקבוצת דפי זהב. לצורך סעיף זה למונח "קבוצת דפי זהב" תהא המשמעות: זאפ גרופ בע"מ ו/או קבוצת דפי זהב בע"מ ו/או כל חברה השולטת במי מהן ו/או כל חברה המצויה בשליטת מי מהן, כפי שיהיו מעת לעת.
7.5. השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
7.6. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שמשתמש עושה באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.

8. פנה אלינו
החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
דרך אבא הלל סילבר 23, רמת גן 52522.